Regulamin sklepu

Regulamin korzystania z serwisu VIRBAC

Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojęcia wymienione poniżej zostały napisane z dużej litery, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone poniżej:

a)        „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b)       „Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się przez Użytkownika do Konta.

c)        „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zm.).

d)       „Konsument” - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

e)       „Konto” (Profil) – zasoby teleinformatyczne dedykowane Użytkownikowi w ramach Serwisu, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach Rejestracji w Serwisie oraz po każdorazowym Logowaniu.

f)         „Logowanie” – uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i Hasła wskazanych przy Rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta.

g)        „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS” – dokument stanowiący integralną część Regulaminu określający warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu.

h)       „Polityka Prywatności i Plików Cookie” – informacje o przetwarzaniu przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniu plików cookie w ramach Serwisu, dostępne pod adresem: https://store.pl.virbac.com/polityka-prywatno-ci-i-plikow-cookie/.

i)         „Regulamin” – niniejszy regulamin Serwisu Virbac, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

j)         „Rejestracja” – jednorazowa czynność dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta i uzyskania możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym składania Zamówień.

k)        „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

l)         „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem domenowym: https://store.pl.virbac.com/

m)      „Strony” – Usługodawca i Użytkownik.

n)       „Treści” – treści zamieszczane w Serwisie.

  • „Usługa” – usługa jaka jest świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

p)       „Usługodawca” lub „Virbac”Virbac Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 314, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373475, NIP: 7010268570, REGON: 142684385, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

q)       „Ustawa” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

r)        „Ustawa o prawach konsumenta” –Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

s)        „Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz na rzecz Użytkowników.

Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług określonych w Regulaminie.

Virbac zezwala Użytkownikowi na pobieranie i zapisywanie Regulaminu, aby umożliwić zachowanie ich na trwałym nośniku, bez prawa do wykorzystywania w innym zakresie niż do korzystania z Serwisu.

Kontakt z Usługodawcą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług jest możliwy w Dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, w następujący sposób:

-       poprzez adres e-mail: hpm@virbac.pl

-       poprzez adres e-mail: biuro@virbac.pl w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników,

-       korespondencyjnie na adres: Virbac Sp. z o.o. Puławska 314, 02-819 Warszawa.

 

Warunki techniczne i dostępność

Prawidłowe korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

-       urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do sieci Internet,

-       zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i SSL,

-       minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. programy antywirusowe lub chroniące identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika będącego Konsumentem.

Usługodawca uprawniony jest do dokonywania, w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika, czasowych przerw w działaniu Serwisu oraz Usług w zakresie uzasadnionym: (i) względami bezpieczeństwa teleinformatycznego, (ii) przeprowadzeniem niezbędnych napraw lub instalacji nowych wersji oprogramowania, a także (iii) planowanymi pracami konserwacyjnymi. Usługodawca dokłada starań aby do powyższych czasowych przerw w działaniu Serwisu dochodziło w godzinach od 18.00 do 8.00 lub w dni inne niż Dni robocze . O planowanych przerwach w dostępności Serwisu Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu w Serwisie oraz drogą elektroniczną, a także z wyprzedzeniem przewidzianym przepisami obowiązującego prawa. Usługodawca informuje o aktualizacjach Usługi, w tym dotyczących zabezpieczeń w ramach komunikatów jakie są zamieszczane na stronie https://store.pl.virbac.com/

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym (innym niż Serwis oraz systemy teleinformatyczne służące do świadczenia Usług) oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi, a także do których powstania Usługodawca w żadnym stopniu się nie przyczynił.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

 

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj” lub analogicznego w Serwisie.

W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje następujących czynności:

-       wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego pod adresem: https://store.pl.virbac.com/login.php?action=create_account poprzez podanie prawdziwych i poprawnych danych, obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email lub zalogowanie się do Serwisu z wykorzystaniem konta serwisów zewnętrznych jeśli takowe będą udostępnione w Serwisie i użytkownik wyrazi na to zgodę,

-       ustanowienie Hasła,

-       wyrażenie ewentualnych oraz dobrowolnych zgód na: (i) kierowanie do Użytkowników komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji, a także (ii) przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w treści zgód,

-       potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookie oraz że akceptuje postanowienia w nich zawarte.

Pola formularza Rejestracji, których wypełnienie jest obowiązkowe, są oznaczone w formularzu Rejestracji. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu adresu e-mail podanego podczas Rejestracji oraz Hasła. Dane podane podczas Rejestracji mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.

W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usługi Konta Użytkownik zobowiązany jest do:

-       podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

-       aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta,

-       zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem przez siebie innym osobom swojego Hasła.

Korzystanie z serwisu

Użytkownik ma, na zasadzie osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej, prawo do dostępu i korzystania z Serwisu dla własnych potrzeb.

Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub sprzecznych z Regulaminem.

Użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać w jakikolwiek sposób prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności nie blokować lub zmieniać normalnego przepływu danych, nie uzyskiwać w sposób nieuczciwy dostępu, nie zakłócać lub modyfikować systemu informacyjnego aplikacji internetowej lub wszystkich jej danych.

W szczególności użytkownik zobowiązuje się nie:

-       zakłócać lub przerywać dostępu do lub działania Serwisu lub serwerów lub sieci podłączonych do Serwisu, ani naruszać wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci podłączonych do Serwisu;

-       próbować uszkodzić jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieć, co obejmuje - bez ograniczenia wystawienie Serwisu na działanie wirusa, tworzenie zatorów lub zalewanie serwera;

-       próbować uzyskać dostęp do danych nieprzeznaczonych dla użytkownika lub wejścia na serwer lub konto, do którego użytkownik nie ma prawa dostępu;

-       kraść tożsamości innej osoby;

-       próbować sondowania, sprawdzania lub testowania podatności systemu lub sieci na ataki, lub naruszać środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania, nie będąc do tego odpowiednio upoważnionym;

-       prowadzić jakichkolwiek działań lub zachęcania stron trzecich do prowadzenia nielegalnych działań lub jakichkolwiek innych działań, które mogłyby naruszyć prawa Virbac, jej filii, sprzedawców, partnerów, inwestorów, klientów lub innych użytkowników;

-       przekazywać lub przesyłać, w jakikolwiek sposób, informacji lub oprogramowania pochodzącego z Serwisu, w szczególności osobom, które nie są upoważnione w sposób wyraźny lub inny przez Regulamin lub Ogólne Warunki Sprzedaży i/lub z naruszeniem obowiązującego prawa lub przepisów krajowych lub międzynarodowych.

Virbac nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykorzystania Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania Serwisu.

Virbac zastrzega sobie możliwość zmiany i/lub usunięcia zawartości Serwisu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Virbac. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: biuro@virbac.pl lub na adres jego siedziby.

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Usługodawca przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób określony szczegółowo w Polityce Prywatności i Plików Cookie. Dokument ten określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników, wskazuje uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także zasady, na jakich dane osobowe są udostępniane osobom trzecim.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Zasady wykorzystywania plików cookie w Serwisie przez Usługodawcę zostały określone w Polityce Prywatności i Plików Cookie pod adresem https://store.pl.virbac.com/polityka-prywatno-ci-i-plikow-cookie/

 

Prawa własności intelektualnej

Serwis, jak również każdy z jego elementów, w szczególności programy komputerowe oraz zawartość obejmująca dane, teksty, obrazy, dźwięki, grafiki, pliki, stanowią wyłączną własność Virbac lub osób trzecich, które udzieliły jej praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek całkowite lub częściowe przedstawienie i/lub powielanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego zawartości bez wyraźnej zgody Virbac jest zabronione i może stanowić naruszenie podlegające karze zgodnie z lokalnym prawem.

Bazy danych są chronione przez prawo. Jakakolwiek jakościowa lub ilościowa ekstrakcja lub ponowne wykorzystanie zawartości tych baz danych może zostać ukarane.

Marki pojawiające się w naszym Serwisie są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Virbac lub przez osoby trzecie. Powielanie, naśladowanie lub wykorzystywanie, w całości lub w części, tych znaków towarowych bez wyraźnej zgody jest surowo zabronione. Ponadto inne charakterystyczne znaki, w szczególności nazwy firm, nazwy handlowe, znaki, nazwy domen, a także materiały/materiały chronione prawem autorskim, zamieszczone na stronie internetowej są własnością firmy Virbac lub osób trzecich i jakiekolwiek ich wykorzystywanie lub powielanie bez wyraźnej zgody Virbac jest surowo zabronione. W takim przypadku Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a Virbac zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego w celu zachowania swoich praw.

Linki hipertekstowe/dane pochodzące z serwerów lub źródeł osób trzecich

Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub innych źródeł/sieci internetowych, jak również dane/informacje pochodzące z serwerów stron trzecich.

W zakresie, w jakim Virbac nie może zweryfikować takich serwerów, stron internetowych i zewnętrznych źródeł/sieci, nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnienie takich serwerów, stron internetowych, zewnętrznych źródeł lub sieci, a także w żadnym wypadku nie może powoływać się na odpowiedzialność z tytułu treści, reklam, produktów, usług lub jakichkolwiek innych informacji lub danych dostępnych na takich serwerach, zewnętrznych źródłach lub stronach internetowych.

Ponadto Virbac nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, udowodnione lub domniemane straty powstałe w wyniku lub w związku z wykorzystaniem lub faktem zaufania treściom/danym/wynikom dostępnym na takich serwerach, źródłach zewnętrznych lub stronach internetowych.

Tworzenie linków do Serwisu oraz ogólnie rzecz biorąc, każde użycie elementu stanowiącego część Serwisu wymaga wcześniejszego, wyraźnego zezwolenia Virbac, które może zostać cofnięte w dowolnym momencie według własnego uznania. Virbac zastrzega sobie prawo do (i) żądania usunięcia każdego linku do Serwisu, który nie został lub nie jest już autoryzowany, oraz (ii) żądania odszkodowania za poniesione w związku z tym szkody.

 

ZMIANA REGULAMINU

Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w dowolnym momencie oraz pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa poniżej.

Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu: (i) w treści wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz (ii) na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie danej Usługi (np. prowadzenie Konta) przed upływem terminu 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym doręczono na jego skrzynkę e-mail powiadomienie o zmianie Regulaminu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZPATRYWANIE SPORÓW

Serwis podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem postanowień, które nie mogą zostać wyłączone w drodze umowy zgodnie z prawem właściwym dla Użytkownika.

Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Virbac informuje również Użytkownika o istnieniu platformy do rozwiązywania sporów online, do której Użytkownik może się odwołać: http//ec.europa.eu/consumers/odr;

Wszelkie spory związane z Serwisem podlegają jurysdykcji sądów polskich, z zastrzeżeniem postanowień, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa właściwego dla Użytkownika.

reklamacje

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (np. brak dostępu do Konta lub nieprawidłowe działanie Serwisu) należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hpm@virbac.pl lub na adres korespondencyjny Usługodawcy: Puławska 314, 02-819 Warszawa.

Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) Dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Użytkownika podany podczas zgłaszania reklamacji lub w formie papierowej na adres korespondencyjny wskazany jako adres nadawcy przesyłki z reklamacją (w takim przypadku za dochowanie terminu 14 dni uznaję się datę nadania przesyłki z odpowiedzią przez Usługodawcę).

Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni liczonych od dnia wskazanego powyżej jako moment zawarcia umowy o świadczenie Usług. Formularz odstąpienia od powyższej umowy wraz z obowiązującymi zasadami jest dostępny tutaj . Jednocześnie Usługodawca zastrzega, że w przypadku określonych Usług rozpoczęcie ich świadczenia rozpoczyna się przed upływem powyższego terminu na odstąpienie od powyższej umowy o czym Konsument zostanie poinformowany w ramach Serwisu i w przypadku gdy będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa, wyrazi na to swoją dobrowolną zgodę.

Jeżeli Usługodawca nie zapewnił dostępu do Usługi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, Konsument wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli: (i) Usługodawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub (ii) Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 

 Postanowienia Końcowe

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, w tym elementów graficznych lub słownych (np. zamieszczanych przez Usługodawcę materiałów edukacyjnych), w szczególności do znaku towarowego, a także układu powyższych elementów przysługują Usługodawcy lub podmiotom z nim współpracującym.

Usługodawca może udostępnić Serwis również za pomocą innych kanałów dostępu (np. jako aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich kanałów dostępu.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem https://store.pl.virbac.com/regulamin-sklepu/ w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2023 roku.