Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
SKLEP VIRBAC


WERSJA Z DNIA 01.04.2023

Preambuła
SKLEP VIRBAC ("STRONA"), której właścicielem i operatorem jest VIRBAC, prezentuje produkty firmy
VIRBAC i oferuje użytkownikowi STRONY ("UŻYTKOWNIK") możliwość ich zakupu. Na STRONIE
znajdują się również ogólne informacje dotyczące firmy VIRBAC, jej produktów i usług.
Korzystanie ze STRONY wymaga uprzedniej akceptacji i przestrzegania niniejszych Ogólnych
Warunków Korzystania ze Strony ("OWU") oraz uprzedniego zapoznania się z Notą Prawną.
Poprzez dostęp i dalsze korzystanie ze STRONY, UŻYTKOWNIK akceptuje niniejsze Ogólne Warunki
Użytkowania.
Prosimy o dokładne przeczytanie warunków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Użytkowania, wydrukowanie ich i zachowanie kopii.

1. Przedmiot i warunki
Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest określenie warunków dostępu i korzystania
ze STRONY przez UŻYTKOWNIKA.
Niniejsze OWU regulują całość stosunków pomiędzy VIRBAC a UŻYTKOWNIKIEM w odniesieniu do
korzystania ze STRONY.
Niniejsze OWU muszą być przeczytane i zaakceptowane bez zastrzeżeń przed uzyskaniem przez
UŻYTKOWNIKA dostępu do STRONY , a następnie przestrzegane, przez cały okres korzystania przez
UŻYTKOWNIKA ze STRONY, chyba że niniejsze OWU lub Ogólne Warunki Sprzedaży, jeśli mają
zastosowanie, stanowią inaczej.
VIRBAC zezwala UŻYTKOWNIKOWI na edycję niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, aby
umożliwić zachowanie ich na trwałym nośniku.

2. Dostęp i dostępność
Dostęp do STRONY i korzystanie z niej wymaga:
- odpowiedniego szerokopasmowego połączenia internetowego;
- korzystania z odpowiedniego terminalu dostępowego (komputer lub inny).
UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do uiszczenia opłat za podłączenie i sprzęt związany z dostępem do
Internetu/innej sieci i korzystaniem ze STRONY.
Poprzez niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, UŻYTKOWNIK potwierdza, że posiada niezbędne
umiejętności i środki, aby uzyskać dostęp i korzystać ze STRONY.

Odpowiedzialność za środki, za pomocą których UŻYTKOWNIK umożliwia dostęp do STRONY, w tym
za jego bezpieczeństwo, ponosi wyłącznie UŻYTKOWNIK, podobnie jak za koszty poniesione w
związku z ich użytkowaniem.
VIRBAC zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby STRONA była dostępna dla UŻYTKOWNIKA 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. VIRBAC zrzeka się jednak wszelkiej odpowiedzialności w
przypadku niedostępności STRONY z jakiegokolwiek powodu (w szczególności podczas okresów
konserwacji).
VIRBAC w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niezawodność
transmisji danych, czasy dostępu lub jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do sieci internetowej lub
sieci z nią połączonych.
UŻYTKOWNIK oświadcza, że akceptuje takie ryzyko i ograniczenia związane z Internetem.
UŻYTKOWNIK jest również poinformowany, że VIRBAC może w każdej chwili i bez uprzedzenia podjąć
decyzję o zmianie funkcjonalności oferowanych przez STRONĘ oraz o zaprzestaniu oferowania
STRONY, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży.


3. Konto
Dostęp do niektórych treści lub części STRONY może wymagać rejestracji i założenia konta przez
UŻYTKOWNIKA.
W celu takiego utworzenia UŻYTKOWNIK podaje swój adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło.
Każdy UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za przechowywanie i używanie swojego hasła. W przypadku
utraty lub ujawnienia hasła nieupoważnionej osobie trzeciej UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie firmy VIRBAC.
W przypadku nieprzestrzegania przez UŻYTKOWNIKA wyżej wymienionych obowiązków lub innych
postanowień OWU, dostęp do STRONY może zostać natychmiast, tymczasowo lub ostatecznie
zawieszony lub zamknięty poprzez dezaktywację lub usunięcie konta UŻYTKOWNIKA, co nie narusza
żadnych innych praw VIRBAC oraz obowiązujących postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.
UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zażądać zamknięcia swojego konta, bez konieczności podawania
przyczyny, pod warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z ogólnych warunków
sprzedaży, jeśli mają one zastosowanie.
Potwierdzenie takiego zamknięcia zostanie wysłane do UŻYTKOWNIKA pocztą elektroniczną.
Po zamknięciu konta UŻYTKOWNIKA, VIRBAC przystąpi do przywrócenia i/lub usunięcia danych
UŻYTKOWNIKA zgodnie z polityką prywatności.


4. Korzystanie z serwisu
Użytkownik ma, na zasadzie osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej, prawo do dostępu i korzystania
ze STRONY.
Prawo to pozwala UŻYTKOWNIKOWI na korzystanie ze STRONY dla własnych potrzeb.
UŻYTKOWNIK nie może wykorzystywać STRONY do celów niezgodnych z prawem lub sprzecznych z
niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie utrudniać w jakikolwiek sposób prawidłowego funkcjonowania
STRONY, w szczególności nie blokować lub zmieniać normalnego przepływu danych, nie uzyskiwać w

sposób nieuczciwy dostępu, nie zakłócać lub modyfikować systemu informacyjnego aplikacji

internetowej lub wszystkich jej danych.
W szczególności UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie:
- zakłócać lub przerywać dostępu do lub działania STRONY lub serwerów lub sieci podłączonych do
STRONY, ani naruszać wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci podłączonych do STRONY ;
- próbować uszkodzić jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieć, co obejmuje - bez ograniczenia do -
dobrowolne lub przez zaniedbanie wystawienie STRONY na działanie wirusa, tworzenie zatorów lub
zalewanie serwera;
- próbować uzyskać dostępu do danych nieprzeznaczonych dla UŻYTKOWNIKA lub wejścia na serwer
lub konto, do którego UŻYTKOWNIK nie ma prawa dostępu;
- kraść tożsamości innej osoby;
- próbować sondowania, sprawdzania lub testowania podatności systemu lub sieci na ataki, lub
naruszać środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania, nie będąc do tego odpowiednio
upoważnionym;
- prowadzić jakichkolwiek działań lub zachęcania stron trzecich do prowadzenia nielegalnych działań
lub jakichkolwiek innych działań, które mogłyby naruszyć prawa firmy VIRBAC, jej filii, sprzedawców,
partnerów, inwestorów, klientów lub innych użytkowników;
- przekazywać lub przesyłać, w jakikolwiek sposób, informacji lub oprogramowania pochodzącego ze
STRONY, w szczególności osobom, które nie są upoważnione w sposób wyraźny lub inny przez OWU
lub Ogólne Warunki Sprzedaży i/lub z naruszeniem obowiązującego prawa lub przepisów krajowych
lub międzynarodowych.
VIRBAC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykorzystania STRONY przez
UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą
wynikać z niewłaściwego użytkowania STRONY.
VIRBAC dołoży wszelkich starań, aby umieścić na STRONIE dokładne i aktualne informacje.
Jednak biorąc pod uwagę szybki rozwój działalności i produktów VIRBAC, VIRBAC nie daje żadnych
gwarancji ani zapewnień co do ich dokładności. UŻYTKOWNIK zgadza się, że dostęp i korzystanie ze
STRONY oraz jego zawartości odbywa się na jego własne ryzyko.
Ogólnie rzecz biorąc, dokumenty, informacje, dane lub elementy przedstawione na STRONIE mają
charakter wyłącznie orientacyjny i nie zawierają żadnych gwarancji poza tymi, których VIRBAC udziela
w ramach OWU lub Ogólnych Warunków Sprzedaży, które UŻYTKOWNIK uznaje.
W szczególności, jeśli VIRBAC mógłby udzielić informacji lub porad dotyczących żywienia, zdrowia
zwierząt lub stosowania produktów VIRBAC, to tylko w sposób orientacyjny. W przypadku
jakichkolwiek pytań, dodatkowych informacji lub porad dotyczących produktów UŻYTKOWNIK jest
proszony o kontakt ze swoim lekarzem weterynarii lub bezpośrednio z firmą VIRBAC.
VIRBAC zastrzega sobie możliwość zmiany i/lub usunięcia zawartości STRONY w dowolnym czasie i
bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników w granicach warunków zawartych w niniejszych
OWU oraz Ogólnych Warunkach Sprzedaży.


5. Inne obowiązki/odpowiedzialność UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania klauzul zawartych w niniejszym artykule, oprócz
obowiązków, które wynikają z OWU.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do zwolnienia VIRBAC z odpowiedzialności w przypadku złożenia
skargi, wszczęcia postępowania sądowego lub postępowania karnego lub wydania wyroku
skazującego wobec VIRBAC w związku z nieprzestrzeganiem przez UŻYTKOWNIKA ogólnych
warunków użytkowania.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych OWU przez cały okres korzystania ze
STRONY oraz, w stosownych przypadkach, po tym czasie w szczególnych przypadkach wymienionych
w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania i/lub w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w
obowiązującym prawie.
UŻYTKOWNIK na swoją wyłączną odpowiedzialność dostarcza informacje wymagane jako część
STRONY i wymagane do dostępu/użytkowania niektórych części STRONY.
Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość, legalność,
adekwatność i aktualizację danych, oświadczeń i treści, które przekazuje/zgłasza do celów i w ramach
korzystania ze STRONY.


6. Prawa własności intelektualnej


STRONA, jak również każdy z jej elementów, w szczególności programy komputerowe oraz zawartość
obejmująca dane, teksty, obrazy, dźwięki, grafiki, pliki, stanowią wyłączną własność firmy VIRBAC lub
osób trzecich, które udzieliły jej praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek całkowite lub częściowe
przedstawienie i/lub powielanie STRONY lub jakiejkolwiek jej zawartości bez wyraźnej zgody VIRBAC
jest zabronione i może stanowić naruszenie podlegające karze zgodnie z lokalnym prawem.
Bazy danych są chronione przez prawo. Jakakolwiek jakościowa lub ilościowa ekstrakcja lub ponowne
wykorzystanie zawartości tych baz danych może zostać ukarane.
Marki pojawiające się na naszej STRONIE są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez VIRBAC lub
przez osoby trzecie. Powielanie, naśladowanie lub wykorzystywanie, w całości lub w części, tych
znaków towarowych bez wyraźnej zgody jest surowo zabronione. Ponadto inne charakterystyczne
znaki, w szczególności nazwy firm, nazwy handlowe, znaki, nazwy domen, a także
materiały/materiały chronione prawem autorskim, zamieszczone na stronie internetowej są
własnością firmy VIRBAC lub osób trzecich i jakiekolwiek ich wykorzystywanie lub powielanie bez
wyraźnej zgody firmy VIRBAC jest surowo zabronione. W takim przypadku UŻYTKOWNIK może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności, a VIRBAC zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania
prawnego w celu zachowania swoich praw.


7. Linki hipertekstowe/dane pochodzące z serwerów lub źródeł osób trzecich


STRONA może zawierać linki do stron internetowych lub innych źródeł/sieci internetowych, jak
również dane/informacje pochodzące z serwerów stron trzecich.
W zakresie, w jakim VIRBAC nie może zweryfikować takich serwerów, stron internetowych i
zewnętrznych źródeł/sieci, nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnienie takich serwerów,
stron internetowych, zewnętrznych źródeł lub sieci, a także w żadnym wypadku nie może powoływać
się na odpowiedzialność z tytułu treści, reklam, produktów, usług lub jakichkolwiek innych informacji
lub danych dostępnych na takich serwerach, zewnętrznych źródłach lub stronach internetowych.

Ponadto VIRBAC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, udowodnione lub
domniemane straty powstałe w wyniku lub w związku z wykorzystaniem lub faktem zaufania
treściom/danym/wynikom dostępnym na takich serwerach, źródłach zewnętrznych lub stronach
internetowych.
Tworzenie linków do STRONY oraz ogólnie rzecz biorąc, każde użycie elementu stanowiącego część
wspomnianej STRONY wymaga wcześniejszego, wyraźnego zezwolenia VIRBAC, które może zostać
cofnięte w dowolnym momencie według własnego uznania. VIRBAC zastrzega sobie prawo do (i)
żądania usunięcia każdego linku do STRONY, który nie został lub nie jest już autoryzowany, oraz (ii)
żądania odszkodowania za poniesione w związku z tym szkody.

8. Zmiany


VIRBAC zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia i/lub usunięcia, a także do aktualizacji całości
lub części niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. VIRBAC
poinformuje UŻYTKOWNIKA o takich zmianach na stronie głównej STRONY co najmniej […?….. ] dni
przed wejściem w życie takich zmian.
Jeżeli UŻYTKOWNIK kontynuuje korzystanie z SERWISU po wejściu w życie takich istotnych zmian,
tym samym nieodwołalnie akceptuje je oraz zmienione lub uzupełnione Warunki użytkowania.
W każdym przypadku UŻYTKOWNIK jest zatem proszony o regularne zapoznawanie się z OWU.

9. Jurysdykcja i właściwość prawa


STRONA i OWU podlegają prawu polskiemu, z zastrzeżeniem postanowień, które nie mogą zostać
wyłączone w drodze umowy zgodnie z prawem właściwym dla UŻYTKOWNIKA.
W przypadku sporu dotyczącego niniejszych OWU, UŻYTKOWNIK jest poinformowany o swoim
prawie do skorzystania z konwencjonalnej procedury mediacyjnej lub innego alternatywnego
rozwiązania sporu. UŻYTKOWNIK może zwrócić się do [UOKiK ?---------].
VIRBAC informuje również UŻYTKOWNIKA o istnieniu platformy do rozwiązywania sporów online, do
której UŻYTKOWNIK może się odwołać: http//ec.europa.eu/consumers/odr;
Wszelkie spory związane ze STRONĄ podlegają jurysdykcji sądów [PRAWO LOKALNE], z zastrzeżeniem
postanowień, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa właściwego dla
UŻYTKOWNIKA.